Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

December 12, 2010 No Comments

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz o pozostającym po opodatkowaniu wyniku finansowym.

Podstawowym celem rewizji finansowej jest zbadanie prawidłowości sprawozdawczości finansowej. Badanie ustawowe rocznego sprawozdania finansowego dotyczy zarówno części składowych sprawozdania oraz sprawozdania z działalności, jak również księgowości, stanowiącej podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania. Zatem rewizja przedstawia obszerne badanie prawidłowości sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

Celem badania sprawozdawczości jest stwierdzenie, czy przestrzegane były przepisy obowiązujące dla sprawozdawczości. Biegły rewident, stwierdzający naruszenie prawa i jego możliwe skutki na roczne sprawozdanie, musi fakt ten uwzględnić w raporcie z badania i w przedstawionej opinii.

Rewizja nie służy w pierwszym rzędzie wydaniu oceny o sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Jednak zwyczajowo w raporcie z badanie przedstawia się sytuację gospodarczą jednostki. Oprócz tego badający winien w swoim raporcie przedstawić i wystarczająco objaśnić niekorzystne zmiany w sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego i straty, które nie pozostały bez wpływu na wynik roczny. Jeśli biegły rewident stwierdzi w trakcie wykonywania swoich zadań taki stan faktyczny, który prowadzić może do uszczerbku lub zagrożenia w sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, zobowiązany jest poinformować o tym w raporcie, chodzi tutaj m.in. o to czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji.

Nie jest celem badania ocenienie kondycji gospodarczej jednostki i wyrokowanie o jej przyszłym rozwoju. Niemniej do powinności biegłego rewidenta należy przedstawienie sytuacji gospodarczej jednostki i wskazanie negatywnych trendów. Rewizja nie obejmuje również sposobu zarządzania jednostką i wykonywania przez nią wyznaczonych sobie celów, ani też gospodarności stosowanego systemu księgowości.

Często mówi się, że badanie sprawozdania finansowego spełnia następujące funkcje:

  • funkcja kontrolna badania ma na celu stwierdzenie prawidłowości, rzetelności i jasności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, ale nie oceny sytuacji gospodarczej jednostki
  • funkcja informacyjna badania jest spełniana, ponieważ za pośrednictwem sprawozdań biegły przekazuje zleceniodawcom szereg informacji
  • funkcja uwierzytelniająca polega na tym, że biegły rewident stwierdza poprawność sprawozdania finansowego lub wykazuje jego mankamenty.

W przypadku spółek akcyjnych, badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej jest tym uzasadnione, że w spółce akcyjnej akcjonariuszom nie przysługuje prawo wglądu w księgi rachunkowe. W związku z czym biegły rewident badający takie sprawozdanie działa na rzecz akcjonariuszy, zwłaszcza mniejszościowych.

Badanie ma doprowadzić do przejrzystego, rzeczywistego obrazu obrotu majątkiem i sytuacji finansowej oraz prawidłowego wyniku finansowego za rok obrotowy. Uogólniając można powiedzieć, że rewizja księgowa jest dogłębnym badaniem działalności gospodarczej jednostki w określonym przedziale czasowym. Celem owej rewizji, a jednocześnie oczekiwanymi efektami, jest wykrycie sytuacji negatywnych w działalności gospodarczej podmiotu, następnie analiza przyczyn powstania tych negatywnych zjawisk oraz ich skutków i na koniec ustalenie metod zmierzających do uniemożliwienia powstawania negatywnych zjawisk w przyszłości.

Na proces i efekty rewizji księgowej można patrzeć z dwóch różnych punktów widzenia:

  1. Po pierwsze, rewizję księgową można określić jako proces badania dokumentów weryfikujący ich poprawność.
  2. Po drugie, rewizję księgową należy traktować jako dynamiczne badanie rzeczywistości gospodarczej. Biegły, porównując dane za różne okresy, wyrabia sobie pogląd co do skuteczności czy rentowności określonych posunięć gospodarczych. Ocenia także bieżącą sytuację finansową podmiotu, widząc w niej zagrożenia i szanse.

Opinia biegłego księgowego stanowi zapewnienie, że inwestorzy, akcjonariusze, klienci i kredytodawcy mogą polegać na sprawozdaniu finansowym. Kontrole zwiększają wiarygodność sprawozdań finansowych.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: , , Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....