Motywy badania sprawozdań finansowych

Księgowość — December 12, 2010 at 8:08 pm

Motywy badania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie z działalności jednostki

Księgowość — December 11, 2010 at 7:43 pm

Sprawozdanie z działalności jednostki

Informacja dodatkowa

Księgowość — December 7, 2010 at 10:07 pm

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Księgowość — December 7, 2010 at 9:47 pm

Rachunek zysków i strat

Bilans

Księgowość — December 5, 2010 at 7:53 pm

Bilans

Roczne sprawozdania finansowe

Księgowość — December 5, 2010 at 11:40 am

Roczne sprawozdania finansowe

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....