Sprawozdanie z działalności jednostki

December 11, 2010 No Comments

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe. W wymienionym elemencie zamknięcia rocznego należy wykazać informacje o ważniejszych zdarzeniach, w tym dotyczące inwestycji, mających istotny wpływ na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w latach następnych. Istotne są również informacje dotyczące przewidywanego rozwoju jednostki, ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego oraz dotyczące aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Sprawozdanie z działalności gospodarczej jednostki służy kierownictwu jednostki do uzyskania pokwitowania, w zakresie osiągniętych rezultatów w okresie sprawozdawczym, przez organy nadzorcze. W praktyce dość częste są przypadki zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przy wyrażeniu dezaprobaty dla całego zarządu jednostki bądź niektórych jego członków. Sprawozdanie z działalności gospodarczej powinno spełniać wymogi kompletności, prawdziwości oraz jasności i przejrzystości w przedstawianiu danych. Sprawozdanie to powinno zawierać rzetelne stanowisko zarządu jednostki odnośnie możliwości nie zagrożonej kontynuacji działalności gospodarczej. Stanowisko to powinno odpowiadać uzasadnieniu przedstawionemu w informacji dodatkowej. Sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi publikacji.

Badanie danych sprawozdania z działalności polega na sprawdzeniu ich zgodności z danymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, o ile dotyczą przebiegu działalności gospodarczej i sytuacji ekonomicznej spółki. Zgodność oznacza, że nie mogą one odbiegać od rzeczywistych danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....