Roczne sprawozdania finansowe

December 5, 2010 1 Comment

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być wiarygodnym źródłem informacji ekonomicznych o sytuacji finansowej, dochodowej i majątkowej jednostki gospodarczej dla wszystkich odbiorców i użytkowników tego sprawozdania. Z tego względu prawo bilansowe reguluje nie tylko zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, ale również nakłada na jednostki gospodarcze obowiązek badania sporządzonych przez nie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz ich publicznego ogłaszania.

Dokument noszący nazwę „sprawozdania rocznego” obejmuje sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta – sporządzone na podstawie wyników danego roku. Sporządzenie sprawozdania finansowego poprzedza etap weryfikacji danych ksiąg rachunkowych, który kończy się opracowaniem tzw. bilansu brutto czyli zestawienia obrotów i sald. Przygotowanie powyższego dokumentu ma na celu uzgodnienie danych ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną oraz ułatwienie sporządzenia sprawozdania finansowego. Zestawienie obrotów i sald jest jednym
z istotnych dokumentów księgowych. Powinno ono być sporządzone ze szczególną dokładnością, tak formalną jak i rzeczową.

Sprawozdanie finansowe jest zbiorem danych księgowych, sporządzonym jednorazowo lub okresowo dla szerokiego kręgu odbiorców oraz potrzeb operatywnego zarządzania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zarówno odbiorcy zewnętrzni jak i wewnętrzni oczekują wysokiej jakości informacji z danych sprawozdania finansowego, stąd waga czynności inwentaryzacyjno – weryfikacyjnych związanych z jego opracowaniem.

W sporządzaniu sprawozdania finansowego przejawiają się dwie reguły:

  • indywidualnej wyceny poszczególnych aktywów i pasywów bilansu oraz przychodów i kosztów ich uzyskania, jak i zysków i strat nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
  • zakazu kompensaty z sobą różnych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ich uzyskania.

Jednostki sporządzają sprawozdania finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Składa się ono z kilku elementów, które powinny być zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki do ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, na sprawozdanie finansowe składa się:

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i zatwierdzone przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość
One Comments to “Roczne sprawozdania finansowe”
  1. […] obrotu poszczególne państwa, w tym również Polska, określiły postać i minimalną treść rocznego sprawozdania finansowego. Zarazem, określiły sposób udostępniania tych informacji. Większe jednostki mają obowiązek […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....