Bilans

December 5, 2010 1 Comment

Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów) sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Jest on podstawą oceny sytuacji majątkowej jednostki oraz sytuacji finansowej.

Ocena sytuacji majątkowej dotyczy stanu i struktury aktywów, jakimi jednostka dysponuje i efektywności ich wykorzystania.

Natomiast ocena sytuacji finansowej dotyczy struktury źródeł finansowania, sposobów finansowania poszczególnych grup aktywów i wymagalności spłaty zobowiązań.

Struktura bilansu po stronie aktywów ma charakter stabilny, niezależny od formy własności podmiotu gospodarczego, i występuje w postaci rzeczowej (środki trwałe, zapasy) i pieniężnej. W odróżnieniu od aktywów, pasywa są zmienne w swej strukturze w zależności od zróżnicowanych form własności (kapitał własny, kapitał obcy) i występuje jedynie w postaci pieniężnej. Bilans sporządzony jest w oparciu o odpowiednio uszczegółowione do potrzeb przedsiębiorstwa zestawienie obrotów i sald. Układ bilansu porządkuje aktywa według stopnia ich płynności, czyli możliwości spieniężenia, natomiast pasywa – według stopnia ich wymagalności zależnego od terminów spłaty.

Dla sporządzania i badania rocznego bilansu obowiązują następujące zasady:

  • zasada księgowania wyłącznie na podstawie dowodu – oznacza, że każdej zaszłości gospodarczej, którą ujmuje przedsiębiorstwo w swojej księgowości, musi towarzyszyć właściwy dowód. Kompletność dowodów stanowiących podstawę do zaksięgowania zaszłości gospodarczych stanowi dla badającego istotną przesłankę oceny autentyczności, prawidłowej wyceny i terminowego ujęcia zaszłości gospodarczych;
  • zasada integracji czynności badawczych – pozwala badającemu na stwierdzenie i wykorzystanie istniejących powiązań między różniącymi się obszarami badania.

Bilans zawiera jedynie informacje o ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki według stanu na określony dzień. Informacje, które zawiera są istotne nie tylko dla kierownictwa jednostki, ale również dla urzędów skarbowych, banków, udziałowców, akcjonariuszy, własnych pracowników. Jest on dokumentem archiwalnym przeznaczonym do trwałego przechowywania.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość
One Comments to “Bilans”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....