Rachunek z przepływu środków pieniężnych

December 8, 2010 No Comments

Rachunek z przepływu środków pieniężnych mówi o tym, jak i dlaczego pokazana w bilansie gotówka zmieniła się w ciągu poprzedniego roku.Do sporządzenia rachunku (sprawozdania) z przepływu środków pieniężnych zobowiązane są wszystkie jednostki, kontynuujące działalność gospodarczą, i podlegające obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Rola tego sprawozdania zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w procesie zarządzania jednostką gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że podejmowanie optymalnych decyzji, w aktualnych warunkach działalności, wyłącznie w oparciu o informacje wynikające z bilansu i rachunku zysków i strat – szczególnie w dużych podmiotach gospodarczych – jest niemożliwe. Praktyka zarządzania dowodzi, że przepływy środków pieniężnych powinny być kształtowane (planowane) przez kierownictwo jednostki i w sposób ciągły kontrolowane dla utrzymania bieżącej „wydolności” płatniczej. Umożliwiają one głębszą analizę sytuacji finansowej jednostki, a tym samym jej zdolności płatniczej. Rachunek z przepływu środków pieniężnych obrazuje zmiany sytuacji finansowej jednostki wywołane strumieniami pieniężnymi (a nie zapisami memoriałowymi).

Wspomniane strumienie pieniężne wynikają z działalności:

  • operacyjnej
  • inwestycyjnej (dotyczącej lokat w środki trwałe oraz długoterminowe papiery wartościowe)
  • finansowej.

Odniesienie poszczególnych strumieni pieniężnych do odpowiedniego rodzaju działalności pozwala na stwierdzenie:

  • w jakich obszarach działalności powstaje najwięcej środków pieniężnych, a jakie je najbardziej wchłaniają
  • czy finansowanie działalności nastąpiło w drodze podwyższenia kapitałów własnych czy zaciągania kredytów
  • czy nabywano długoterminowe papiery wartościowe i jakie osiągano z nich korzyści
  • czy dokonywano spłaty zobowiązań długoterminowych, itp.

Ustawa o rachunkowości wprowadziła obowiązek prezentacji danych za rok poprzedni w rachunku przepływów pieniężnych, umożliwia jednak wybór metody jego sporządzenia:

  • metoda bezpośrednia
  • metoda pośrednia.

Ustawa określa też zakres działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla potrzeb tego sprawozdania.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....