Tag Archive

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – definicje

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – definicje

November 25, 2010 No Comments

Zgodnie z definicją wikipedii: Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Prawna definicja aktu terrorystycznego znajduje się w art. 115 § 20 Kodeksu Karnego i zgodnie z jego treścią przestępstwem […]

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – definicje

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – definicje

November 25, 2010 No Comments

Zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na: Zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań, Ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości […]

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki w biurze rachunkowym

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki w biurze rachunkowym

November 24, 2010 No Comments

Ustawa z dn. 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317) nałożyła nowe obowiązki m.in. na biura rachunkowe. Zmiany wprowadzone tą ustawą obowiązują od 22.10.2009 r. Jednak część obowiązków […]

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....