Tag Archive

Motywy badania sprawozdań finansowych

Motywy badania sprawozdań finansowych

December 12, 2010 No Comments

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka decydentów. W obrocie gospodarczym istnieje niebezpieczeństwo, że dane o jednostkach gospodarczych będą zawierały błędy, nie będą kompletne, a nawet że umyślnie zostaną upiększone lub zafałszowane. Można w ten sposób zwiększyć atrakcyjność lokaty kapitału w firmie, […]

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

December 12, 2010 1 Comment

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich jak: banki ubezpieczyciele zakłady reasekuracji jednostki działające na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi jednostki działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych spółki […]

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

December 12, 2010 No Comments

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz o pozostającym po opodatkowaniu wyniku finansowym. Podstawowym celem rewizji finansowej jest zbadanie prawidłowości sprawozdawczości finansowej. Badanie ustawowe rocznego sprawozdania finansowego dotyczy zarówno części składowych sprawozdania […]

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....