Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

December 12, 2010 1 Comment

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich jak:

 • banki
 • ubezpieczyciele
 • zakłady reasekuracji
 • jednostki działające na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • jednostki działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • spółki akcyjne bez względu na ich wielkość, z wyjątkiem spółek akcyjnych w organizacji.

Na pozostałych jednostkach objętych postanowieniami ustawy o rachunkowości obowiązek ten ciąży, o ile w roku obrotowym, poprzedzającym rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, osiągnęły one lub przekroczyły granice dwóch z niżej wymienionych wielkości:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej   2 500 000 EURO
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie polskiej 5 000 000 EURO.

Wskazany tryb badania i ogłaszania sprawozdań dotyczy również łącznych rocznych sprawozdań finansowych jednostek, w skład których wchodzą oddziały (zakłady), a także sprawozdania spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Należy zauważyć, że badaniu mogą być poddane sprawozdania finansowe także tych jednostek, które takiego obowiązku nie mają, na podstawie decyzji ich organów zarządzających.  

Jeżeli badaniem są objęte sprawozdania finansowe jednostek innych, niż wymienione w ustawie o rachunkowości, co może dotyczyć na przykład jednostek budżetowych czy wyższych uczelni, to stosuje się do nich odpowiednio przepisy ustawowe w zakresie badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: , , Księgowość
One Comments to “Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych”
 1. […] społeczeństwa dostęp do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Jednocześnie większe jednostki zostały zobowiązane do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań, przed ich […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....