Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

December 11, 2010 No Comments

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Natomiast w przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym za inny okres sprawozdawczy, wówczas w zestawieniu tym wykazuje się zmiany poszczególnych pozycji kapitału własnego za bieżący okres sprawozdawczy i poprzedni rok obrotowy.

Sprawozdanie to charakteryzuje się tym ze daje bardzo szczegółowy opis zmianw strukturze elementów wchodzących w skład kapitału własnego, przyczyn tych zmian oraz skutków mających wpływ na przepływ kapitału w jednostce. W sprawozdaniu tym wykazuje się wszelkie zmiany, zwłaszcza te które nie zostały ujęte w rachunku zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale jest szczególnie ważne dla udziałowców, ponieważ pokazuje jak w drodze zachodzących zmian w kapitale własnym kształtują się ich udziały w majątku jednostki. Sporządza się je według ściśle określonego i szczegółowego wzorca określonego ustawą o rachunkowości.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....