Informacja dodatkowa

December 7, 2010 No Comments

Informacja dodatkowa zawiera dane nie objęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Zawiera też wyjaśnienia pozwalające wszechstronnie ocenić sytuację majątkową i finansową jednostki, jej wynik finansowy netto i rentowność. Podaje się w niej m.in.:

  • przyjęte metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego, ich zmiany z wyjaśnieniem przyczyn oraz wpływ na sytuację majątkową i finansową
  • uzupełniające dane o aktywach i pasywach (m.in. stan i zmiany – według grup rodzajowych – majątku trwałego, z wyodrębnieniem zmian wartości początkowej i amortyzacji, strukturę i wykorzystanie kapitału własnego, strukturę zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych kosztów)
  • uzupełniające dane o pozycjach rachunku zysków i strat (struktura przychodów, kosztów, wyników nadzwyczajnych i obciążenia podatkiem dochodowym), a także propozycje podziału zysku netto lub pokrycia straty
  • inne uzupełnienia do bilansu i rachunku zysków i strat
  • informacje o organach spółki i jej władzach.

Ustawa o rachunkowości podaje jako element informacji dodatkowej:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego
  • dodatkowe informacje i objaśnienia, ułatwiające zrozumienie sprawozdania finansowego, proponowany podział zysku lub pokrycia straty

Informacja dodatkowa powinna być rozwinięciem treści zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat, a nie powtórzeniem zawartych w nich danych. Chodzi o to, by sprawozdanie finansowe – jako całość – rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki gospodarczej. Informacja dodatkowa powinna uwiarygodnić sytuację zawartą w dwóch podstawowych elementach składowych sprawozdania finansowego, podlegających publikacji zgodnie z obowiązującym prawem. Informacja dodatkowa nie podlega publikacji, co nie umniejsza jej wagi jako części składowej sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa podlega badaniu przez biegłego rewidenta w bezpośrednim związku z odnośnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....