Usługi

Biuro Account Consulting oferuje następujący zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych oraz audytu
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Budżety projektów i firmy
 • Rewizje wewnętrzne
 • Przygotowywanie analiz dla zarządu
 • Przygotowywanie raportów oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Organizowanie systemu rachunkowości dla nowo powstałych firm
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Rozliczanie środków finansowania zagranicznego (fundusze unijne) i środków z Budżetu Państwa
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia i zamknięcia likwidacji
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych niezbędnych w procesie likwidacji
 • Przechowywanie dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa

Nasze ceny uzależnione są od ustalonych szczegółów współpracy, dlatego w każdym przypadku negocjowane są indywidualnie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....