Tag Archive

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki

December 11, 2010 No Comments

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe. W wymienionym elemencie zamknięcia rocznego należy wykazać informacje o ważniejszych zdarzeniach, w tym dotyczące inwestycji, mających istotny wpływ na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w latach następnych. Istotne są również informacje […]

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

December 11, 2010 No Comments

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Natomiast w przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym za inny okres sprawozdawczy, wówczas w […]

Rachunek z przepływu środków pieniężnych

Rachunek z przepływu środków pieniężnych

December 8, 2010 No Comments

Rachunek z przepływu środków pieniężnych mówi o tym, jak i dlaczego pokazana w bilansie gotówka zmieniła się w ciągu poprzedniego roku.Do sporządzenia rachunku (sprawozdania) z przepływu środków pieniężnych zobowiązane są wszystkie jednostki, kontynuujące działalność gospodarczą, i podlegające obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Rola tego sprawozdania zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w procesie zarządzania jednostką gospodarczą. […]

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

December 7, 2010 No Comments

Informacja dodatkowa zawiera dane nie objęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Zawiera też wyjaśnienia pozwalające wszechstronnie ocenić sytuację majątkową i finansową jednostki, jej wynik finansowy netto i rentowność. Podaje się w niej m.in.: przyjęte metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego, ich zmiany z wyjaśnieniem przyczyn oraz wpływ na sytuację majątkową i finansową uzupełniające dane […]

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

December 7, 2010 1 Comment

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem opisującym, mówi o tym, jak i dlaczego zysk zatrzymany w bilansie zmienił się w ciągu poprzedniego roku. Rachunek zysków i strat to zestawienie za poprzedni i bieżący rok obrotowy przychodów i odpowiadających im kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat można sporządzać […]

Bilans

Bilans

December 5, 2010 1 Comment

Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów) sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Jest on podstawą oceny sytuacji majątkowej jednostki oraz sytuacji finansowej. Ocena sytuacji majątkowej dotyczy stanu i struktury aktywów, jakimi jednostka dysponuje i efektywności ich wykorzystania. Natomiast ocena sytuacji finansowej dotyczy struktury źródeł finansowania, sposobów […]

Roczne sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe

December 5, 2010 1 Comment

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być wiarygodnym źródłem informacji ekonomicznych o sytuacji finansowej, dochodowej i majątkowej jednostki gospodarczej dla wszystkich odbiorców i użytkowników tego sprawozdania. Z tego względu prawo bilansowe reguluje nie tylko zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, ale również nakłada na jednostki gospodarcze obowiązek badania sporządzonych przez nie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz ich […]

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....