Rachunek zysków i strat

December 7, 2010 1 Comment

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem opisującym, mówi o tym, jak i dlaczego zysk zatrzymany w bilansie zmienił się w ciągu poprzedniego roku.

Rachunek zysków i strat to zestawienie za poprzedni i bieżący rok obrotowy przychodów i odpowiadających im kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat można sporządzać w dwóch wariantach:

  • wariant porównawczy
  • wariant kalkulacyjny.

Warianty te różnią się między sobą sposobem ujęcia kosztów sprzedanych produktów. Decyzja o wyborze wariantu rachunku zysków i strat należy do kierownictwa jednostki. Niemniej – przy wyborze – wskazane jest wzięcie pod uwagę potrzeb wynikających z rodzaju i specyfiki działalności podmiotu gospodarczego i dostosowanie do tych wymogów zasad rachunku kosztów.

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek odrębnego ujawniania w rachunku zysków i strat, przychodów i kosztów zaprzestanej działalności, jeżeli przychody i koszty te wywierają wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych. Bardzo ważne jest by zachować tu zasadę kontynuacji działalności.

Badanie rachunku zysków i strat przez audytora koncentruje się na dwóch kwestiach zasadniczych. Po pierwsze, czy wszystkie nakłady i dochody zostały wykazane kompletnie i we właściwym okresie. Po drugie, czy nakłady i dochody wykazane są pod właściwą pozycją rachunku zysków i strat.

Badanie kompletności nakładów i dochodów pozwala na zastosowanie badań porównawczych. W wyniku badania określonych pozycji bilansowych można ustalić wartość planowaną odnośnej pozycji rachunku zysków i strat, którą porównuje się następnie z rzeczywistą, zaksięgowaną wartością.

Badanie wykazania nakładów i dochodów we właściwych pozycjach rachunku zysków i strat odbywa się na ogół poprzez krytyczny przegląd księgowań na poszczególnych kontach. Na podstawie prób wyrywkowych audytor stwierdza, czy podane treści księgowań oddają odpowiednio stany faktyczne, pozwalające na wykorzystanie ich do oceny prawidłowości kwalifikacji zaszłości gospodarczych.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość
One Comments to “Rachunek zysków i strat”
  1. […] rachunek zysków i strat […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....