Archive for Finanse

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu – IRR

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu – IRR

November 23, 2010 No Comments

Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą procentową, przy jakiej wartość bieżąca netto danego projektu inwestycyjnego jest równa zero (NPV= 0). Inaczej mówiąc, jest to stopa procentowa, przy której zdyskontowana wartość strumienia wydatków jest równa zdyskontowanej wartości strumienia wpływów. IRR nie można wyliczyć, można ją jedynie znaleźć. Procedura ta obejmuje kilka etapów: ustalenie wartości przepływów pieniężnych netto […]

Metoda wartości bieżącej netto – NPV

Metoda wartości bieżącej netto – NPV

November 23, 2010 No Comments

Wartość bieżącą netto określa się jako sumę zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych netto, zrealizowanych w całym okresie objetym rachunkiem efektywności, przy założeniu, że stopa procentowa jest stała. Obliczamy ją na podstawie równania: NPV = NCF0 x a0 + NCF1 x a1 + ……….+ NCFn x an gdzie: NPV – wartość bieżąca netto NCF – […]

Dyskontowe metody oceny finansowej

Dyskontowe metody oceny finansowej

November 23, 2010 No Comments

Metody te są bardzo precyzyjnym narzędziem oceny efektywności inwestycji. Charakteryzują się następującymi cechami: uwzględniają wpływ czynnika czasu, czyli opierają się na realnej wartości pieniądza obejmują oceną cały okres realizacji inwestycji i przewidywany okres jej eksploatacji opierają się na prognozie przepływów pieniężnych netto związanych z ocenianą inwestycją – ang. net cash flow NCF. Wartość NCF odzwierciedla […]

Metoda analizy progu rentowności

Metoda analizy progu rentowności

November 23, 2010 No Comments

Jest to metoda pomocnicza, przydatna w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Próg rentowności jest punktem granicznym, gdzie przychody ze sprzedazy równe są całkowitym kosztom. W tym punkcie inwestycja nie przynosi zysków ani strat. Próg rentowności (ang. break even point – BEP) można wyrazić m.in. następującym wzorem: BEP = Ks / (c – kjz) gdzie: Ks – koszty […]

Metoda prostej stopy zwrotu

Metoda prostej stopy zwrotu

November 23, 2010 No Comments

Wykorzystywana jest we wstępnej fazie oceny inwestycyjnej. W praktyce wykorzystuje się następujące sposoby obliczenia prostej stopy zwrotu: prosta stopa zwrotu kapitału własnego – Re Re = (Zn / Kw) x 100% prosta stopa zwrotu całości zaangażowanego kapitału – Ro Ro = ((Zn + O) / Kog) x 100% gdzie: Zn – zysk netto Kw – […]

Metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych

Metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych

November 23, 2010 No Comments

Jest to metoda bardzo intuicyjna, zwykle wykorzystuje się ją do oceny opłacalności względnej, która dotyczy dwóch projektów lub więcej i odpowiada na pytanie, który z projektów jest bardziej opłacalny w porównaniu z pozostałymi. Dzięki tej metodzie dowiadujemy się ile upłynie czasu zanim ewentualne efekty zrównoważą poniesione nakłady początkowe. Są różne warianty metody okresu zwrotu nakładów […]

Proste metody rachunku opłacalności

Proste metody rachunku opłacalności

November 23, 2010 No Comments

Metody te mają charakter uproszczony, w związku z tym są niedokładne. Uproszczenia stosowane w metodach prostych: opierają się na nominalnej wartości pieniądza nie obejmują oceną całego okresu realizacji i przewidywanej eksploatacji inwestycji opierają się na kategoriach memoriałowych a nie na prognozie przepływu pieniędzy. Sposoby zastosowania metod prostych: do wstępnej selekcji projektów inwestycyjnych (ocena względna), mającej […]

Wpływ czynnika czasu na wartość pieniądza

Wpływ czynnika czasu na wartość pieniądza

November 23, 2010 No Comments

Czynnik czasu związany jest z faktem, iż nakłady inwestycyjne rozkładają się w poszczególnych latach realizacji inwestycji, i zawsze z opóźnieneim otrzymujemy zwrot inwestycji. Z uwagi na to, że im dłuższy okres upływa od ponoszonych nakładów w stosunku do osiąganych efektów, realna wartość efektów jest mniejsza. Dlatego czynnik czasu znacznie różnicuje opłacalność inwestycji, wymagających podobnych nakładów […]

Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji

Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji

November 22, 2010 No Comments

Prowadząc działalność gospodarczą, realizujemy różne cele. Podstawowym celem jest generowanie zysków. Aby ten i inne cele osiągnąć podejmujemy decyzje, w naszym mniemaniu optymalne, dotyczące zarządzania, profilu działalności oraz źródeł pozyskiwania kapitału. Kapitał niezbędny jest do prowadzenia bieżącej działalności (zachowania płynności finansowej), jednak naturalną potrzebą jest również chęć rozwijania przedsięwzięcia, pozyskiwania nowych obszarów działalności, zagospodarowania nadwyżek […]

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....