Metoda prostej stopy zwrotu

November 23, 2010 No Comments

Wykorzystywana jest we wstępnej fazie oceny inwestycyjnej.

W praktyce wykorzystuje się następujące sposoby obliczenia prostej stopy zwrotu:

  • prosta stopa zwrotu kapitału własnego – Re

Re = (Zn / Kw) x 100%

  • prosta stopa zwrotu całości zaangażowanego kapitału – Ro

Ro = ((Zn + O) / Kog) x 100%

gdzie:

Zn – zysk netto
Kw – kapitał własny
O – roczna wartość odsetek
Kog – kapitał ogółem

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....