Metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych

November 23, 2010 No Comments

Jest to metoda bardzo intuicyjna, zwykle wykorzystuje się ją do oceny opłacalności względnej, która dotyczy dwóch projektów lub więcej i odpowiada na pytanie, który z projektów jest bardziej opłacalny w porównaniu z pozostałymi. Dzięki tej metodzie dowiadujemy się ile upłynie czasu zanim ewentualne efekty zrównoważą poniesione nakłady początkowe.

Są różne warianty metody okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych:

  • wyłączenie okresu realizacji inwestycji – okres zwrotu liczy się od momentu zakończenia realizacji inwestycji do czasu zrównania nakładów przez nadwyżki finansowe osiągane w toku jej eksploatacji
  • przyjęcie założenia, że część nakładów, np. zakup ziemi, nie zużywa się i może być w pełni odzyskana na końcu funkcjonowania projektu
  • możliwość liczenia okresu zwrotu w oparciu o prognozę przepływów pieniężnych
  • nie uwzględnianie w metodzie zmian wartości pieniądza w czasie.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....