Metoda wewnętrznej stopy zwrotu – IRR

November 23, 2010 No Comments

Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą procentową, przy jakiej wartość bieżąca netto danego projektu inwestycyjnego jest równa zero (NPV= 0). Inaczej mówiąc, jest to stopa procentowa, przy której zdyskontowana wartość strumienia wydatków jest równa zdyskontowanej wartości strumienia wpływów.

IRR nie można wyliczyć, można ją jedynie znaleźć. Procedura ta obejmuje kilka etapów:

  • ustalenie wartości przepływów pieniężnych netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego
  • metodą kolejnych przybliżeń wybieramy dwie stopy procentowe (i1 oraz i2) takie, że:
    • NPV obliczona na podstawie i1 jest zblizona do zera, ale dodatnia
    • NPV obliczona na podstawie i2 jest zblizona do zera, ale ujemna.

W oparciu o powyższe etapy możemy ustalić poziom IRR za pomocą równania:

IRR = i1 + ((PV x (i2  – i1 )) / (PV + INVI))

gdzie:

IRR – wewnętrzna stopa zwrotu
i1  – poziom stopy procentowej, przy którym NPV > 0
 i2 – poziom stopy procentowej, przy którym NPV < 0
PV – poziom NPV obliczony na podstawie i1
NV – poziom NPV obliczony na podstawie i2

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....