Metoda analizy progu rentowności

November 23, 2010 No Comments

Jest to metoda pomocnicza, przydatna w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Próg rentowności jest punktem granicznym, gdzie przychody ze sprzedazy równe są całkowitym kosztom. W tym punkcie inwestycja nie przynosi zysków ani strat.

Próg rentowności (ang. break even point – BEP) można wyrazić m.in. następującym wzorem:

BEP = Ks / (c – kjz)

gdzie:

Ks – koszty stałe
c – jednostkowa cena sprzedaży
kjz – koszty jednostkowe zmienne

Wzór ten obrazuje wielkość produkcji (sprzedaży).

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....