Wpływ czynnika czasu na wartość pieniądza

November 23, 2010 No Comments

Czynnik czasu związany jest z faktem, iż nakłady inwestycyjne rozkładają się w poszczególnych latach realizacji inwestycji, i zawsze z opóźnieneim otrzymujemy zwrot inwestycji. Z uwagi na to, że im dłuższy okres upływa od ponoszonych nakładów w stosunku do osiąganych efektów, realna wartość efektów jest mniejsza. Dlatego czynnik czasu znacznie różnicuje opłacalność inwestycji, wymagających podobnych nakładów i osiągających podobne zyski, jednak w różych ramach czasowych.

Kapitał, pieniądz którym możemy w chwili bieżącej dysponować posiada realnie najwyższą wartość. Pieniądz, który otrzymamy później, z punktu widzenia teraźniejszości jest pozbawiony płynności, mówimy że jest “zamrożony”. Jego bieżąca wartość jest tym niższa, im więcej czasu upłynie do możliwości dysponowania nim czy to w celach inwestycyjnych czy konsumpcyjnych.

Pomiar tego procesu wymaga zastosowania parametru ekonomicznego, jakim jest stopa procentowa. Mając stopę procentową możemy obliczyć wartość pieniądza w czasie. Zgodnie z definicją wikipedii:

Stopa procentowa – miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym.

W oparciu o stopę procentową, można porównywać wpływy i wydatki realizowane w różnym czasie. Dokonując kalkulacji przyszłej wartości inwestycji, musimy określić początkowy wkład, zakreślić horyzont czasowy inwestycji oraz podać stopę zwrotu w procentach. Prezentuje to poniższy wzór:

V(t) = V(o) x (1+i)t

gdzie:

V(t) – przyszła wartość V(o)
V(o) – początkowy wkład kapitału
i – stopa procentowa dla jednego okresu kapitalizacji
t – liczba okresów kapitalizacji

Wyrażenie (1+i)t nazywane jest procentem składanym.

Przekształcając powyższy wzór otrzymujemy formułę obecnej wartości określonej nominalnie kwoty pieniężnej:

V(o) = V(t) x (1 / (1+i)t)

Wyrażenie (1/(1+i)t) nazywane jest współczynnikiem dyskontowym. Dyskontuje on wartość przyszłą inwestycji, czyli ustala wartość początkową wkładu kapitałowego. Jest to bardzo ważne przy wycenie inwestycji, ponieważ w chwili obecnej jesteśmy w stanie najbardziej obiektywnie ocenić bieżącą wartość pieniądza, gdyż znamy jego siłę nabywczą.

Ważne jest skracanie długości inwestycji, z uwagi na fakt że pieniądz najbardziej traci na wartości w okresach początkowych. Oczywiście im wyższa stopa procentowa, tym pieniądz traci na wartości szybciej.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....