Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji

November 22, 2010 No Comments

Prowadząc działalność gospodarczą, realizujemy różne cele. Podstawowym celem jest generowanie zysków. Aby ten i inne cele osiągnąć podejmujemy decyzje, w naszym mniemaniu optymalne, dotyczące zarządzania, profilu działalności oraz źródeł pozyskiwania kapitału. Kapitał niezbędny jest do prowadzenia bieżącej działalności (zachowania płynności finansowej), jednak naturalną potrzebą jest również chęć rozwijania przedsięwzięcia, pozyskiwania nowych obszarów działalności, zagospodarowania nadwyżek finansowych, czyli inwestycja.Według wikipedii:

Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. “efekt korzyści odroczonych w czasie“.Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

Na podstawie podanych definicji łatwo wyciągnąć wniosek, że inwestycja jest procesem długotrwałym. Kapitał potrzebny do sfinansowania początkowych nakładów, przyniesie efekt z pewnym opóźnieniem. Efekt będzie zadowalający lub nie. Zarobimy lub stracimy na konkretnej inwestycji. Ryzyko jest elementem nierozłącznie związanym  z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak decyzji inwestycyjnych nie podejmujemy w wyniku loterii. Do tego właśnie służy rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji

Rachunek efektywności inwestycji, to porównywanie efektów uzyskiwanych w wyniku realizacji danej inwestycji z nakładami poniesionymi na jego realizację w określonym czasie. Prowadzony jest w jednostkach pieniężnych. Może być rachunkiem bezwzględnym, oceniającym dany pojedynczy projekt przedsięwzięcia gospodarczego, bądź rachunkiem względnym, mającym za zadanie wyłonić spośród wielu możliwych do realizacji wariantów przedsięwzięcia ten, który jest najbardziej efektywny, opłacalny.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....