Proste metody rachunku opłacalności

November 23, 2010 No Comments

Metody te mają charakter uproszczony, w związku z tym są niedokładne.

Uproszczenia stosowane w metodach prostych:

  • opierają się na nominalnej wartości pieniądza
  • nie obejmują oceną całego okresu realizacji i przewidywanej eksploatacji inwestycji
  • opierają się na kategoriach memoriałowych a nie na prognozie przepływu pieniędzy.

Sposoby zastosowania metod prostych:

  • do wstępnej selekcji projektów inwestycyjnych (ocena względna), mającej na celu odrzucenie wariantów najgorszych ale nie wybór wariantu najlepszego
  • do oceny projektów uznanych za typowe oraz do oceny projektów wymagajacych relatywnie niskich nakładów inwestycyjnych
  • jako metody towarzyszące metodom dyskontowym.

Do najczęściej stosowanych prostych metod oceny finansowej zalicza się:

  1. metodę okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych
  2. metodę prostej stopy zwrotu
  3. metodę analizy progu rentowności.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....