Metoda wartości bieżącej netto – NPV

November 23, 2010 No Comments

Wartość bieżącą netto określa się jako sumę zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych netto, zrealizowanych w całym okresie objetym rachunkiem efektywności, przy założeniu, że stopa procentowa jest stała. Obliczamy ją na podstawie równania:

NPV = NCF0 x a0 + NCF1 x a1 + ……….+ NCFn x an

gdzie:

NPV – wartość bieżąca netto
NCF – przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego
a – poziom współczynnika dyskontowego w kolejnych latach okresu obliczen

NPV nie jest miarą skali efektu, który generuje inwestycja. Badana inwestycja jest opłacalna jesli spełniony jest warunek:

NPV >= 0

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....