Dyskontowe metody oceny finansowej

November 23, 2010 No Comments

Metody te są bardzo precyzyjnym narzędziem oceny efektywności inwestycji. Charakteryzują się następującymi cechami:

  • uwzględniają wpływ czynnika czasu, czyli opierają się na realnej wartości pieniądza
  • obejmują oceną cały okres realizacji inwestycji i przewidywany okres jej eksploatacji
  • opierają się na prognozie przepływów pieniężnych netto związanych z ocenianą inwestycją – ang. net cash flow NCF.

Wartość NCF odzwierciedla różnicę między przewidywaną wartością strumieni wpływów i strumieni wydatków w kolejnych latach inwestowania i eksploatacji stworzonego majątku produkcyjnego. Istnieją dwie metody określenia wartości NCF:

  • metoda bezpośrednia NCF – w której osobno prognozujemy wpływy i wydatki i na końcu ustalamy różnicę
  • metoda pośrednia NCF – w której wartość przepływów pieniężnych netto ustalamy za pośrednictwem rachunku zysków i strat.

Do najczęściej stosowanych dyskontowych metod rachunku opłacalności zalicza się:

  1. metodę wartości bieżącej netto ang. net present value – NPV
  2. metodę wewnętrznej stopy zwrotuang. internal rate of return – IRR.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Finanse

Sorry, the comment form is closed at this time.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....