Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – definicje

November 25, 2010 No Comments

Zgodnie z definicją wikipedii:

Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.

Prawna definicja aktu terrorystycznego znajduje się w art. 115 § 20 Kodeksu Karnego i zgodnie z jego treścią przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:

 • poważnego zastraszenia wielu osób,
 • zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
 • wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.

To co odróżnia grupy terrorystyczne od zorganizowanych grup przestępczych to polityczny charakter celów oraz nagłaśnianie realizowanych i planowanych działań i ich efektów.

Definicję finansowania terroryzmu podaje art. 165a Kodeksu Karnego:

Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchome w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Grupy terrorystyczne potrzebują środków do realizacji swych działań, popełniania aktów terrorstycznych ale również utrzymania infrastruktury grupy i działań propagandowych. Źródła finansowania terroryzmu można podzielić na źródła legalne (brudzenie pieniędzy – czyste pieniądze przeznaczane na nielegalne cele) i źródła nielegalne.

Do legalnych źródeł finansowania terroryzmu należą:

 • organizacje non-profit i organizacje charytatywne – korzystają z zaufania publicznego, mają dostęp do różnorodnych źródeł finansowania, transakcje gotówkowe zajmują znaczący udział w ich rozliczeniach, podlegają łagodniejszym regulacjom niż podmioty komercyjne
 • legalna działaność gospodarcza – działalność w sektorach gdzie łatwiej jest ukryć część przychodów, działaność związana z obrotem gotówką
 • samofinansowanie – dotyczy niewielkich grup terrorystycznych.

Do nielegalnych źródeł finansowania terroryzmu należy głównie działalność przestępcza, np:

 • organizacje charytatywne “przykrywki”
 • oszustwa bankowe, wymuszenia, porwania dla okupu
 • handel bronią i narkotykami
 • pranie brudnych pieniędzy.

Równie ważne jak pozyskiwanie środków finansowych przez terrorystów jest możliwość dystrybucji tych środków w ramach siatki terrorystycznej. Wymienię tu najważniejsze kanały dystrybucji:

 • transfery bezgotówkowe
 • fizyczny transport środków w gotówce
 • obrót towarami i dobrami naturalnymi, pozyskiwanymi na obszarach kontrolowanych przez terrorystów.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....