Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – definicje

November 25, 2010 No Comments

Zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na:

 • Zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 • Ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 • Nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 • Współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych powyżej.

Dodatkowo polskie prawo definiuje przestępstwo prania pieniędzy w art. 299 Kodeksu Karnego. W kwestii przeciwdziałałania praniu pieniędzy, polskie przepisy dostosowane są do prawa wspólnotowego.

W zjawisku prania pieniędzy można wyróżnić następujące fazy:

 • lokowanie
 • maskowanie
 • integracja

Lokowanie

Lokowanie – polega na fizycznym wprowadzeniu do systemu finansowego środków finansowych pochodzących z przestępstwa. W tej fazie najłatwiej jest zauważyć, że mamy do czynienia z praniem pieniędzy. Charakterystyczne cechy tej fazy to wprowadzanie do obrotu środków pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, transakcje gotówkowe, transakcje proste, jednorodne, powtarzalne i krótkoterminowe, np:

 • zamiana niższych nominałów na wyższe
 • rozdrabnianie, dzielenie wpłat
 • wymiana walut lub wymiana zużytych i uszkodzonych banknotów

Maskowanie

Maskowanie (nawarstwaianie) – polega na odseparowaniu nielegalnych środków od źródła ich pochodzenia, poprzez przeprowadzenie wielu transakcji mających na celu utrudnienie identyfikacji żródła pochodzenia tych środków. Cechy charakterystyczne tej fazy to duży wolumen transakcji, brak uzasadnienie ekonomicznego transakcji, duża częstotliwość zmian w rodzajach środków majątkowych, wykorzystanie elektronicznych form transferu pieniędzy, np:

 • zakup aktywów
 • transfery zagraniczne, przelewy elektroniczne
 • wzajemne usługi podmiotów piorących pieniądze

Integracja

Integracja – jest fazą, w której tworzy się logiczne uzasadnienie pochodzenia środków finansowych i traktuje się jako legalne. Nie występują cechy charakterystyczne tej fazy. Skuteczność tej fazy uzależniona jest od skutecznej fazy maskowania. Przykładowe transakcje w tej fazie to:

 • fikcyjne transakcje kupna – sprzedaży
 • kredyty
 • zakup upadających firm.

Małgorzata Celej

Zobacz także

Tags: Księgowość

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....