Archive for Księgowość

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – definicje

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – definicje

November 25, 2010 No Comments

Zgodnie z definicją wikipedii: Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Prawna definicja aktu terrorystycznego znajduje się w art. 115 § 20 Kodeksu Karnego i zgodnie z jego treścią przestępstwem […]

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – definicje

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – definicje

November 25, 2010 No Comments

Zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na: Zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań, Ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości […]

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki w biurze rachunkowym

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki w biurze rachunkowym

November 24, 2010 No Comments

Ustawa z dn. 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317) nałożyła nowe obowiązki m.in. na biura rachunkowe. Zmiany wprowadzone tą ustawą obowiązują od 22.10.2009 r. Jednak część obowiązków […]

Page 2 of 2«12

Rachunek z przepływu środków pieniężnych

Rachunek z przepływu środków pieniężnych mówi o tym, jak i dlaczego pokazana w bilansie gotówka zmieniła się w ciągu poprzedniego...

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa zawiera dane nie objęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Zawiera też wyjaśnienia pozwalające wszechstronnie ocenić sytuację...

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem opisującym, mówi o tym, jak i dlaczego zysk zatrzymany w bilansie zmienił się...

Bilans

Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów) sporządzonym na określony dzień i w...

Roczne sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być wiarygodnym źródłem informacji ekonomicznych o sytuacji finansowej, dochodowej i majątkowej jednostki gospodarczej dla wszystkich...