Podatek od reklamy w internecie

December 2, 2010 No Comments

Pisanie blogów internetowych staje się coraz bardziej popularne. Okazuje się również, że może być to zajęcie dochodowe. Jeśli blog jest popularny, możemy na nim umieścić reklamę internetową. Osoby odwiedzajęce dany blog są potencjalnymi nabywcami towarów i usług oferowanych przez reklamodawców. Rynek reklam internetowych przeżywa obecnie gwałtowny rozwój, dostępne są m.in.:

  • Google Adsense
  • Onet Kontekst
  • aukcje kredytowe
  • sprzedaż linków tekstowych
  • Adkontekst.

Jeśli blogerzy, prowadząc swoje strony internetowe w celach innych niż zarobkowe,  udostępniają miejsce na swoim blogu pod reklamę i otrzymują z tego tytułu należności, to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – otrzymują oni przychód i zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego.  

Niewykazanie dochodów z reklam w internecie podlega takim samym rygorom, jak ukrywanie dochodów z różnych źródeł. Konsekwencją niewykazania tych dochodów będzie:

  • konieczność złożenia zeznania podatkowego lub korekty zeznania
  • dokonanie wpłaty podatku wraz z odsetkami karnymi
  • ryzyko, że organy podatkowe potraktują te dochody, jako przychody z nieujawnionych źródeł i zastosują stawkę sankcyjną w wysokości 75% do osiągniętych dochodów
  • narażenie się na kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Jeszcze jedna cenna uwaga – dochody podlegają opodatkowaniu po przekroczeniu tzw. kwoty wolnej (kwota zwolniona od PIT na rok 2010 wynosi 3 091 zł). Ale mamy jedną kwotę wolną do sumy wszystkich dochodów jakie uzyskujemy, np.:

W danym roku podatkowym dochody z reklam w internecie wyniosły 200 zł, a dochody z umowy o pracę wyniosły 3 000 zł. W sumie zarobiono 3 200 zł. Kwota wolna wynosi 3 091 zł. Podatek dochodowy należy zapłacić od różnicy:

3 200 – 3 091 = 109 zł

Podstawa opodatkowania wyniesie 109 zł.

Niestety wiele osób publikujących w internecie nie jest świadomych konsekwencji podatkowych swojej działalności lub zwyczajnie uchyla się od płacenia podatku dochodowego.

Małgorzata Celej

Losowe wpisy

Tags: Podatki

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Motywy badania sprawozdań finansowych

Współcześnie rynek wymaga wiarygodnych informacji finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności, a badanie sprawozdań okresowych jednostek ma istotne znaczenie...

Podmioty mające obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych

Badaniu przez biegłych rewidentów i ogłaszaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, takich...

Cele badania rocznych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe...

Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają zarządy spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe....

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ustawa o rachunkowości wprowadziła sprawozdanie dla podmiotów mających obowiązek corocznego badania swoich sprawozdań finansowych, mianowicie zestawienie zmian w kapitale własnym....